fbpixel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. TO THE POINT VERKOOP is een verkoopconcept waarmee een onroerend goed te koop gesteld wordt via een vrijwillige biedingsprocedure 

In samenspraak met de eigenaar organiseert de Immo Point Makelaar een moment waarbij de kandidaat-bieders de mogelijkheid hebben het onroerend goed te bezichtigen. Het tijdstip en de plaats van het TO THE POINT VERKOOP moment worden bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Tijdens het TO THE POINT VERKOOP moment heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen door middel van een bod onder gesloten omslag aan de Immo Point Makelaar. Op een vooraf bepaald tijdstip en na het afsluiten van het TO THE POINT VERKOOP moment maakt de Immo Point Makelaar de biedingen over aan de eigenaar. De eigenaar-verkoper heeft het recht en behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden. 

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod via email aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel privé personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen aan de TO THE POINT VERKOOP. Enkel een privé persoon die ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen. 

Artikel 4. Richtprijs 

Er wordt een richtprijs vermeld bij elke eigendom. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze richtprijs. 

Artikel 5. Uitbrengen van een bod 

5.1. Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van het modelformulier van aankoopbelofte van de Immo Point Makelaar. Biedingen kunnen uitgebracht worden met of zonder opschortende voorwaarden. Dit kan de beslissing van de eigenaar uiteraard beïnvloeden. 

5.2. Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + 1 euro”), zijn nietig en worden niet in overweging genomen. Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken bieders gevraagd worden tegen een door de Immo Point Makelaar bepaald tijdstip (maximaal 24 uur) een hoger schriftelijk bod via email uit te brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is. 

5.3. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen; commandverklaring is niet toegestaan. 

5.4. Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaarverkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de bieder. 

Artikel 6. Verbintenissen van de bieder 

6.1. Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf het TO THE POINT VERKOOP moment. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper. 

6.2. Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het bod. Voorafgaand aan de ondertekening van de verkoopovereenkomst dient de koper een waarborg van 10% van de geboden prijs te betalen aan de notaris van de kopende partij. 

6.3. Bij niet-betaling van de waarborg van 10% van de geboden prijs binnen de in 6.2. vermelde termijn wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder. 

6.4. Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van de waarborg bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, dan kan de Immo Point Makelaar, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten aanzien van de hoogste bieder zoals in artikel 6.3 vermeld, de volgende bieder met het tweede hoogste bod contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder voorbehoud van het voldoen van de in 6.2. vermelde verbintenissen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1. De Immo Point Makelaar kan op verzoek van de eigenaar om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

7.2. De Immo Point Makelaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de verkoper meegedeelde informatie omtrent het te koop aangeboden eigendom. 

7.3. De Immo Point Makelaar is niet aansprakelijk voor wanprestatie vanwege de bieder of kandidaat-koper. 

Artikel 8. Diverse bepalingen 

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen verrichten die de goede werking van het TO THE POINT VERKOOP moment verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en bieding procedure op een of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren. 

Artikel 9. Geschillen 

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Artikel 10. Privacyverklaring. 

De Immo Point Makelaar respecteert en draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren. 

image
image